, , , (Buchholz) (1671 1672  1741), , - (1740), .

...

(Gassford) (1 1794, 1792 1793, .  5 1874, .-), (1853), (1861), (1858), - .

...

(Glasenapp) (1750 1751  10 1819, ), - (1800).

...

, .

...

, - ( 18821917).

...